Медиа

Медиа

Энд Лотус төвийн хэдэн жилийн үйл ажиллагааны зарим бичлэгийг түүвэрлэн оруулсан. Манай төв хэрхэн амжилттай ажиллаж байгааг харуулсан Диди Ананда Каликагийн санааг харуулсан байгаа. Мөн бидэнд манай төвд сайн дураар ажиллах ямар байдаг талаар санаа өгөх зорилгоор өмнөх сайн дурын ажилчдын хийсэн хэд хэдэн бичлэг орууллаа.

Танд таалагдана гэдэгт итгэлтэй байна!

2015

2014

https://www.youtube.com/watch?v=6Gu-mYR9gV4

2013

2012

2011

https://www.youtube.com/watch?v=U9ay9SHOMFg

2010

https://www.youtube.com/watch?v=V8OsH565a2A